Σήμανση και διεθνείς χαρακτήρες

Σήμανση και διεθνείς χαρακτήρες

Πως μοιάζειΑριθμητικός κώδικαςΚωδικός άλφα
! !
" " "
# #
$ $
% %
& & &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< < <
= =
> > >
? ?
@ @
ΕΝΑ ΕΝΑ
σι σι
ντο ντο
ρε ρε
μι μι
φά φά
σολ σολ
H H
Εγώ Εγώ
J J
κ κ
μεγάλο μεγάλο
Μ Μ
Ν Ν
Ο Ο
Π Π
Q Q
R R
μικρό μικρό
Τ Τ
U U
V V
W W
Χ Χ
Υ Υ
Ζ Ζ
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
ένα ένα
σι σι
ντο ντο
ρε ρε
μι μι
φά φά
σολ σολ
h h
Εγώ Εγώ
j j
κ κ
μεγάλο μεγάλο
Μ Μ
n n
o o
Π Π
q q
r r
μικρό μικρό
t t
u u
v v
w w
Χ Χ
y y
z z
{
}
~ ~
– –
— —
Œ Œ Œ
œ œ œ
Š Š Š
š š š
Ÿ Ÿ Ÿ
ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜

Οδηγίες Βίντεο: The World of Commedia dell'Arte (Αύγουστος 2022).